se

20 Haziran 2014 Cuma

Yeniden Yapılandırma Teklifinde SGK Borçları Nasıl Yapılandırılacak?

Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak hükümete mensup on milletvekili tarafından 2/6/2014 tarihinde TBMM Başkanlığı’na “Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” verilmiştir.

Söz konusu kanun teklifinin uygun bulunması halinde, TBMM’nin ilgili komisyonlarında görüşülüp, genel kurulda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı’nın onayını takiben, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi söz konusu olabilecektir.

Bu çerçevede, söz konusu kanun teklifinin komisyonlarda ve genel kurulda görüşülmesi sırasında değişikliğe uğrayabileceği gibi, yeni hükümler de eklenebilecektir.
Dolayısıyla, makalemizde şuanda teklifte yer alan hükümler çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi verilecektir.

1) Yapılandırma kapsamındaki SGK borçlarının türü

2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, kanunun yayımlanacağı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
• 5510 sayılı Kanun’un 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek, kurum karşılığı ve primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları,
• İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,
• 5510 sayılı Kanun’un geçici 17’nci maddesine istinaden Bağ-Kur’luların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primi borçları,
• Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten (asgari işçilik) kaynaklanan sigorta primi borçları,
•İdari para cezası borçları,
• SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,
•5510/60-g bendi kapsamında sigortalı olanların genel sağlık sigortası primi borçları, yeniden yapılandırılabilecektir.

2) Yapılandırmaya esas borcun hesaplanma şekli

Yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, borç asıllarının ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş TEFE/ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek olan faiz hesaplanacaktır.

Gecikme cezası ve gecikme zammının yerine hesaplanacak olan faizin bu şekilde hesaplanmasının ardından bu faiz tutarı ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırmaya esas borç belirlenecektir.

Ancak, 30/05/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup, kanunun yayımlanacağı tarih itibariyle SGK’ya ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu %50 borç aslına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen her bir ay için ilgili aya ilişkin belirlenmiş TEFE/ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle hesaplanacak faiz toplanarak, yapılandırmaya esas olan idari para cezası borcu bulunacaktır.

Buna göre, SGK tarafından daha önce tahakkuk ettirilmiş olan idari para cezası asıllarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

3) Başvuru süresi

Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlulardan;

•5510/60-g bendi kapsamında genel sağlık sigortası primi borcu olanların kanunun yayımlanacağı tarihi izleyen ay başından itibaren 4 ay içinde,

• Diğer borçluların ise, Kanunun yayımlanacağı tarihi izleyen ay başından itibaren 3 ay içinde, SGK’ya başvurmaları gerekmektedir.

4) İlk taksitin ödenme süresi ve taksit sayısı

Yeniden yapılandırmadan yararlanacak olan borçlular, borçlarını en fazla 18 eşit taksitte ödeyebileceklerdir. Ayrıca, yeniden yapılandırma hakkından yararlanacak olan borçlulardan:
•5510/60-g bendi kapsamında genel sağlık sigortası primi borcu olanların kanunun yayımlanacağı tarihi izleyen ay başından itibaren 5 ay içinde,
•Diğer borçluların ise, kanunun yayımlanacağı tarihi izleyen ay başından itibaren 4 ay içinde, ilk taksit ödemelerini yapacaklardır. İlk taksit ödemesi dışındaki diğer taksitler ise 2’şer aylık dönemler halinde ödenebilecektir.

5) Taksitlendirme süresinde uygulanacak faiz

Yeniden yapılandırılacak borçların taksitlendirilerek ödenmek istenmesi halinde, yapılandırmaya esas borç aslı ve TEFE/ÜFE’ye göre hesaplanmış faizden oluşan borç tutarı;
• Altı eşit taksit için (1.05),
•Dokuz eşit taksit için (1.07),
•Oniki eşit taksit için (1.10),
•Onsekiz eşit taksit için (1.15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

6) Taksitlendirmenin ihlali /bozulması

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

7) Hacizlerin kaldırılması ve alınmış teminatların iadesi

Borçlarını yapılandırmak isteyenlerden herhangi bir teminat istenmeyecektir.
Ayrıca, kapsama giren borçlarla ilgili yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, kapsama giren borçlar için daha önce uygulanmış olan hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir.

8) Taksitlendirme dönemindeki cari ay primlerinin ödenmesi

Borçlarını yeniden yapılandırılan ve taksitle ödeme yolunu seçen borçluların, taksit ödeme süresince tahakkuk edecek sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitler yönünden ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder