se

15 Eylül 2014 Pazartesi

Araçların Azami Ağırlık ve Azami Boyut ÖlçüleriUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE

BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tanımlar:

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami ağırlık: Aracın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığını,
b) Azami dingil ağırlığı: Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığını,
c) Azami genişlik: Aracın boylamasına düzlemine paralel ve bu düzlemin her iki tarafında araca teğet olan ve aracın geri görüş aynası (aynaları) hariç olmak üzere aracın yan taraflara doğru çıkan bütün sabit aksamı kapsayan iki düzlem arasındaki azami mesafeyi,
ç) Azami uzunluk: Aracın boylamasına düzlemine dik ve aracın sırasıyla önüne ve arkasına teğet olan ve aracın bütün aksamı ve özellikle aracın önünden ve arkasından dışarı doğru çıkan bütün sabit aksamını (tamponlar, çamurluklar ve benzeri) kapsayan iki düşey düzlem arasındaki azami mesafeyi,
d) Azami yükseklik: Aracın üzerinde bulunduğu düzlem ile buna paralel aracın en uç üst kesimine teğet düzlem arasındaki azami mesafeyi,
e) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
f) Boyut ölçüm toleransı: Boyut ölçümü yapan alet ve cihazların gerçek boyutlara nazaran ölçüm esnasında santimetre cinsinden gösterdiği sapma miktarını,
g) Dingil ağırlığı: Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığı,
ğ) Gabari: Araçların, yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleri,
h) Gönderen: Eşyayı bir yerden başka bir yere nakletmek amacıyla taşımacıya teslim eden gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) İşleten: Denetlenen araç 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında bir yetki belgesine kayıtlı ise yetki belgesi sahibi olan; kayıtlı değilse araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veyarehni gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan gerçek veya tüzel kişiyi veya başka bir kişinin aracını kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat eden kişiyi,
i) Tartı toleransı: Tartı yapan alet ve cihazların gerçek ağırlığa nazaran tartım esnasında kilogram cinsinden gösterdiği sapma miktarını,
j) Taşıma sınırı: Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığı veya yolcu ve hizmetli sayısını,ifade eder.

Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller

Araçların ağırlık ve boyut ölçüleri
MADDE 5 – (1) Karayollarında seyreden araçların yüklü ve yüksüz olarak uyacakları boyutların ve bu araçların karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecekleri ağırlıkların aşağıda belirtilen şartlara uygun olması zorunludur.a) Azami genişlik 

Araçların azami genişliği
2,55 metre
Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında                                                             
2,60 metre
Belediyelere ait troleybüsler
2,65 metre

b) Azami yükseklik                                                                                                           
Araçların azami yüksekliği
4,00 metre

c) Azami uzunluk

Otobüs dışındaki motorlu araçlarda                                                                            
12,00 metre
Römorklarda
12,00 metre
İki dingilli otobüslerde  
13,50 metre
İkiden çok dingilli otobüslerde                                                                                    
15,00 metre
Yarı römorklu araçlarda                                                                                    
16,50 metre
Mafsallı (Körüklü) otobüslerde                                                                                   
18,75 metre
Römorklu otobüslerde                                                                                                  
18,75 metre
İki römorklu katarlarda                                    
22,00 metre

ç) Azami ağırlıklar
1) Dingil ve dingil grubu ağırlıkları

Dingil ağırlığı en çok;
Tahriksiz tek dingilde                                                                                             
10 ton
Tahrikli tek dingilde                                                                                                 
11,5 ton

İki dingilli motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı en çok;
Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m)                                                              
11,5 ton
Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m)                                 
16 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m)                                 
18 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şartlarla) 
19 ton
İki dingilli römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok;
Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m)                                                     
11 ton
Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m)                                 
16 ton
Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m)                                 
18 ton
Dingiller arası mesafe 1.8 m  veya daha büyük ise (1.8 m ≤ d)                                
20 ton
Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok;

Dingiller arası mesafe  1.3 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m)                                       
21 ton
Dingiller arası mesafe  1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m)                          
24 ton

2) Toplam ağırlıklar

İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda                                                                 
18 ton
Üç dingilli motorlu araçlarda (Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.*)   
25 ton
(26 ton*)
Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde                                             
28 ton
Dört dingilli motorlu araçlarda                                                                             
32 ton
Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda                                                      
36 ton
Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda 
38 ton
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda                         
40 ton
40 ftboyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda                            
44 ton

(2) Araçların imal tarihine bakılmaksızın yukarıda belirtilen boyutlar ve ağırlıklar uygulanır.
(3) Karayolundan başka bir ulaşım imkânının olmadığı, zorunlu ve istisnai hallerde; bölünemeyen özel yüklerin Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şartlarla taşınması zorunludur.
(4) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin konulardaki ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri ile savaş hali, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında uygulanacak hükümler saklıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder